آزمایشگــاه گروه کارخانجات پارت پلاستیک

آزمایشگــاه گروه کارخانجات پارت پلاستیک

آزمایشگاه گروه کارخانجات پارت پلاستیک خراسان همزمان با ایجاد گروه شکل گرفت به تدریج توسعه یافته است ، به گونه ای که در حال حاضر یکی از آزمایشگاه های مطرح در زمینه انجام آزمون های سیستم های سوخت رسانی و هوا رسانی در کشور مطرح بوده و خدمات درون سازمانی و برون سازمانی ارائه میدهد .

\"\"